Regulamin

DrzwiPozarowe.pl – platforma nie tylko dla Profesjonalistów!

Regulamin sklepu internetowego DrzwiPozarowe.pl wersja 2.0

Sklep DrzwiPozarowe.pl działający pod adresem internetowym https://drzwipozarowe.pl/sklep/ prowadzony jest przez As One Solutions Sp. z o.o.,

ul. Wrzosowa 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 1182224584, KRS 0000903234, Regon 389111459

Kontakt ze Sklepem możliwy jest:
– pod numerem telefonu: +48 604 623 849
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@DrzwiPozarowe.pl 

I. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep / Sklep internetowy – sklep z produktami, umiejscowiony na platformie internetowej DrzwiPozarowe.pl przeznaczony do uzyskania wyceny, zamawiania i zakupu (produktów/usług) przez Profesjonalnych Klientów, dla których zamawiane produkty/usługi („Towary”) ze strony i podstron DrzwiPozarowe.pl związane są bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik – osoba przeglądająca strony platformy internetowej DrzwiPozarowe.pl pod adresem www.DrzwiPozarowe.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu DrzwiPozarowe.pl, osoba posiadająca konto Użytkownika w serwisie Sklepu na Platformie Internetowej DrzwiPozarowe.pl lub składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu i zawierająca na ustalonych warunkach umowę sprzedaży ze sprzedającym.
 4. Profesjonalny Klient – Klient, dla którego zamawiane produkty/usługi ze strony i podstron DrzwiPozarowe.pl związane są bezpośrednio z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.DrzwiPozarowe.pl
 8. Sklep DrzwiPozarowe.pl – serwis internetowy dostępny pod www.DrzwiPozarowe.pl, za pośrednictwem, którego Profesjonalny Klient może w szczególności składać Zapytania i Zamówienia
 9. Towar – produkty lub usługi prezentowane w serwisie internetowym Sklepu.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy As One Solutions Sp. z o.o. a Profesjonalnym Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 12. Koszyk – skompletowane/wskazane przez Profesjonalnego Klienta Towary, które mogą zostać umieszczone w wysyłanym Zapytaniu.
 13. Zapytanie – oświadczenie woli Profesjonalnego Klienta (po kliknięciu przycisku „Złóż Zapytanie”) do otrzymania oferty sklepu drogą elektroniczną w oparciu o skompletowane w Sklepie produkty (Koszyk) oraz wskazany sposób dostawy, zmierzające bezpośrednio do uzyskania oferty, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób odbioru/dostawy.
 14. Oferta – bezpośrednio związana ze złożonym konkretnym Zapytaniem (nadany numer Zapytania/Zamówienia) Profesjonalnego Klienta, jedynie wiążąca, wycena i warunki będące zaproszeniem do złożenia Zamówienia, przekazana drogą elektroniczną na wskazany w Zapytaniu adres mailowy.
 15. Oznaczenie Zapytania/Zamówienia – numer automatycznie nadany przez Sklep umożliwiający identyfikację procesu od złożenia Zapytania do Realizacji Zamówienia.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w odpowiedzi na wiążącą Ofertę Sklepu o konkretnym oznaczeniu Zapytania/Oferty/Zamówienia, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Sklep@DrzwiPozarowe.pl , zawierające co najmniej dwa elementy:
  1. konkretne oznaczenie Zapytania/Oferty/Zamówienia;
  2. oświadczenie o treści: „Akceptuję Ofertę i składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 17. Uznanie Płatności, Uznanie Przelewu za konkretne Zamówienie – uznanie rachunku bankowego wskazanego w wiadomości od Sklepu skierowanej do Profesjonalnego Klienta na pełną kwotę Zamówienia z wymaganym przez Sklep opisem przelewu (ewentualnie z innym opisem potwierdzonym w komunikacji mailowej).
 18. Kupon Rabatowy – jest to wygenerowany kod skierowany do konkretnego Profesjonalnego Klienta lub generalnie do Profesjonalnych Klientów z możliwością skorzystania z rabatu podczas składania Zapytania na warunkach szczegółowo określonych przez Sklep.
 19. Anulowanie Zamówienia – rezygnacja z zamówienia.
  Anulowanie konkretnego Zamówienia przez Profesjonalnego Klienta może nastąpić tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, uznanych przez Sklep, w oparciu o mailową prośbę Profesjonalnego Klienta i potwierdzoną mailem zgodę Sklepu (preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny). Jest to sporadyczne, uzasadnione niemożliwą do wcześniejszego przewidzenia sytuacją, zdarzenie. Wymagana jest komunikacja mailowa w godzinach pracy Sklepu. Anulowanie ze strony Profesjonalnego Klienta może mieć tylko miejsce w okresie: od momentu złożenia konkretnego Zamówienia do momentu wysłania przelewu na konto Sklepu za konkretne Zamówienie.

  Anulowanie konkretnego Zamówienia przez Sklep może nastąpić w sytuacjach, na którą Sklep nie miał wpływu, w szczególności z przyczyn związanych z niemożliwością skompletowania Zamówienia lub realizacji dostawy. W takiej sytuacji Sklep poinformuje Profesjonalnego Klienta co najmniej mailowo (preferowany jest kontakt mailowy i telefoniczny).

 20. Rozpoczęcie Realizacji Zamówienia – zamówienie podlega realizacji od Uznania Płatności za konkretne Zamówienie do odbioru lub dostawy Zamówienia przez Klienta.
 21. Faktura – jest to elektroniczny dokument księgowy potwierdzający sprzedaż, przekazany Profesjonalnemu Klientowi drogą elektroniczną na wskazany w Zapytaniu adres mailowy w terminie do 15go dnia kolejnego miesiąca względem tego, w którym nastąpiło Uznanie Płatności.

  Generalnie staramy się wystawiać na bieżąco. Akceptując niniejszy Regulamin, Profesjonalny Klient wyraża zgodę do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.DrzwiPozarowe.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod www.DrzwiPozarowe.pl, prowadzony jest przez As One Solutions Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 118-222-45-84, REGON: 389111459
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
       a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
       b) warunki i zasady składania Zapytań dotyczących produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
       c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zapytań/Zamówień w ramach sklepu internetowego;
       d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Wysłanie Zapytania o wycenę, otrzymanie wyceny oraz dokonanie zakupu Towaru wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do skompletowania i wysłania Zapytania przez profesjonalnego Klienta – nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wysłanie Zapytania odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Składanie Zamówienia odbywa się w oparciu o przesłaną Klientowi Profesjonalnemu ofertę przez Sklep DrzwiPozarowe.pl drogą elektroniczną (wiadomość mailowa), udostępnionego przez Sklep w oparciu o wcześniej przekazane Zapytanie i każdorazowo dokonywaną kalkulację.
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący Zapytania lub Zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych ze złożonymi Zapytaniami lub Zamówieniami, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, siłą wyższą.

IV. Procedury wysyłania Zapytania, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Przeprowadzenie jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymaga poprawnego działanie sieci Internet, używania przeglądarki internetowej (Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge), w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dane do logowania przekazywane są podczas Rejestracji lub pierwszego składania Zapytania, na wskazany adres poczty e-mail Profesjonalnego Klienta), włączonej obsługi plików cookies.
 2. W celu złożenia Zapytania o wycenę, otrzymania Oferty, złożenia Zamówienia potwierdzającego zawarcie Umowy sprzedaży, należy wejść na stronę internetową www.DrzwiPozarowe.pl wybierając z głównego menu „Sklep” i zakładkę „Sklep”, dokonać wyboru Towaru do Koszyka, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego DrzwiPozarowe.pl konieczne jest przejście następujących etapów:
  1. Określenie Zapytania:
   • Wybór produktów w Sklepie, określenie ich specyfiki oraz ilości, następnie dodanie do KOSZYKa;
  2. Wysłanie Formularza Zapytania:
   • przejść do KOSZYKa
   • Podanie Kodu Kuponu Rabatowego (o ile jest dostępny) – czynność niekonieczna
   • Zalogowanie się Profesjonalnego Klienta ALBO Wprowadzenie danych identyfikacyjnych firmy Profesjonalnego Klienta
   • Wprowadzenie adresu dostawy (zaznaczenie pola „Wysłać na inny adres?”, o ile jest inny niż adres Profesjonalnego Klienta (jeżeli produkt będzie wysyłany)
   • Wybór pola „Wysyłki”
   • „Odbiór osobisty Warszawa Targówek”, w przypadku, gdy odbiór Zamówienia zostanie zorganizowany przez Klienta z magazynu Warszawa Targówek

    LUB

    „Koszt transportu zostanie wyliczony w oparciu o złożone zapytanie oraz wskazane miejsce dostawy”, w przypadku, gdy Zamówienie będzie wysyłane transportem organizowanym przez Sklep na adres podany przez Klienta

   • UWAGA: W sytuacji, kiedy nie zaznaczono i nie wypełniono „Wysyłki na inny adres” będzie to adres wskazany w kolumnie „Dane płatności”.
   • Kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM WYCENĘ”
  3. Złożenie Zamówienia:
   Po otrzymaniu od Sklepu wyceny („Oferta”) lub linka z wyceną na wskazany wcześniej adres mailowy w formularzu Zapytania (standardowo w ciągu jednego dnia roboczego):
   • Sprawdzić informacje podane w Wycenie: opisy produktów, ilość, dane do faktury, adres dostawy, termin, Uwagi
   • W przypadku błędów lub nieścisłości skontaktować się ze sklepem mailowo lub telefonicznie podając numer wyceny oraz wskazując informacje do poprawienia albo wyjaśnienia
   • W przypadku akceptacji Zamówienia, w celu złożenia zamówienia z zobowiązaniem zapłaty, należy wysłać zwrotną wiadomość z oświadczeniem o treści: „Akceptuję Ofertę i składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

    UWAGA: w celu sprawniejszej obsługi Zamówienia sugeruje się wybranie w Państwa skrzynce pocztowej opcji: ODPOWIEDZ z zachowaniem oryginalnej treści Oferty i z dodanej na samym początku wiadomości: „Akceptuję Ofertę i składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  4. Realizacja Zamówienia:
   Po mailowym otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia, w celu skompletowania zamówienia i realizacji przez SKLEP należy:
   • w terminie określonym w Ofercie dokonać przelewu na wskazane konto bankowe, koniecznie podając numer zamówienia

    UWAGA:

    • w celu szybszej realizacji zamówienia, rekomenduje się wybrać przelew ekspresowy
    • kompletowanie i realizacja zamówienia rozpocznie się po uznaniu rachunku bankowego SKLEPu wymaganą kwotą
    • po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty (Uznanie Płatności) na koncie wskazanym do zapłaty Zamówienia, otrzymasz informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia
    • najpóźniej po skompletowaniu zamówienia otrzymasz informacje o terminie odbioru lub wysyłki towaru
    • w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca względem tego, w którym nastąpiło Uznanie Płatności, na wskazany adres mailowy w formularzu zapytania, otrzymasz fakturę w formie elektronicznej
    • odbierając towar wymagane będzie podpisanie dokumentu potwierdzającego odbiór towaru bez uszkodzeń lub z uwagami (w przypadku zauważonych uszkodzeń/wad). Klient akceptując Regulamin akceptuje ten fakt.
 4. Sklep funkcjonuje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw technicznych.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 6. W trakcie składania Zapytania – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam Wycenę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru i sposobu dostawy. Należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Aby wysłać Zapytanie o wycenę Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  1. imię i nazwisko osoby składającej zamówienie i zakładającej konto
  2. nazwa i adres firmy
  3. NIP firmy adres dostawy
  4. adres e-mail osoby składającej Zapytanie
  5. telefon kontaktowy
  6. w przypadku innego adresu dostawy niż podany adres firmy: adres wysyłki oraz dane osoby (imię i nazwisko, telefon kontaktowy) do odbioru pod wskazanym adresem.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zapytania. Podsumowanie złożonego Zapytania będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu/ów zapytania,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny produktów i/lub usług, oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy.
 9. W celu wysłania Zapytania do wyceny konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam wycenę”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zapytania nie stanowi oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Jeżeli Sklep potrzebuje dodatkowych danych do wyceny, kontaktuje się mailowo lub telefonicznie z Klientem.
 12. Klient, w oparciu o złożone Zapytanie otrzymuje na wskazany wcześniej adres mailowy Ofertę z wyceną i terminem związania Ofertą oraz informacją o możliwości złożenia Zamówienia.
 13. Złożenie Zamówienia następuje w sposób i na warunkach opisanych w Ofercie poprzez złożenie elektronicznego oświadczenia o akceptacji oferty i złożeniu zamówienia z koniecznością zapłaty.
 14. Po złożeniu Zamówienia Sklep przekazuje: 1. potwierdzenie otrzymania Zamówienia 2. dane do dokonania opłaty za zamówienie.
 15. Po Złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Otrzymano płatność i rozpoczęto realizację Zamówienia nr …”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 16. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i płatność za Zamówienie.

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych i nie zawierają podatków (ceny netto) oraz kosztów przesyłki lub odbioru zamówienia. Koszty przesyłki lub odbioru zamówienia, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że Ofertą stanowi inaczej. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena Towarów z należnymi podatkami i opłatami podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta (wartość brutto Zamówienia).
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki lub odbioru) udostępniana jest w Ofercie oraz w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 3. Klient wnosi opłatę za złożone Zamówienie przelewem na numer konta bankowego, który zostanie przekazane w wiadomości e-mail wraz z wymaganym opisem przelewu, po Potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.
 4. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem dystrybutora lub przesyłką kurierską. Wymagane jest zapewnienie prze Klienta dwóch (2-óch) osób do rozładunku Towarów. Kierowca nie jest odpowiedzialny i nie jest w stanie samodzielnie rozładować Towar. W nietypowych przypadkach możliwe jest inne rozwiązanie rozładunku – musi to zostać wcześniej zaznaczone w Uwagach Zapytania i wycenione w Ofercie.
 6. Termin realizacji dostawy dla Zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo potwierdzany z Klientem Zamówienia i standardowo wynosi od 3 do 10 dni roboczych (liczone od pierwszego dnia po Uznaniu Płatności).
 7. Klientowi lub osobie wskazanej do odbioru Towaru wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruk potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.
 8. Dowód sprzedaży, wystawiona faktura VAT na podmiot i dane wskazane w Zapytaniu/Zamówieniu jest przekazywana w formie elektronicznej na adres mailowy podany w Zapytaniu, w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca względem tego, w którym nastąpiło Uznanie Płatności (standardowo szybciej).

VI. Polityka reklamacji i gwarancji.

 1. W ofercie Sklepu DrzwiPozarowe.pl są produkty nowe, chyba, że w opisie produktu i/lub tytule wskazano inaczej. Reklamacji i gwarancji podlegają tylko produkty nowe.
 2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wad zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w Regulaminie adres mailowy Sklepu powołując się na datę i numer zamówienia. Prosimy o dodanie w nagłówku wiadomości dopisku „Reklamacja do zamówienia nr …(tu wstawić nr zamówienia)…”
 5. Sugeruje się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wad/y, okoliczności (z podaniem daty) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki z towarem należy spisać z kurierem protokół szkody na tę okoliczność.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie po rozpoznaniu i rozpatrzeniu zgłoszenia.
 8. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji zostanie Klientowi przedstawiony sposób postępowania przy jej realizacji (np. naprawa towaru, dodatkowy rabat, sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 9. Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w wiadomości uznającej reklamację. Do odsyłanego(ych) Produktu(ów) należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacyjny oraz fakturę. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych z opcją płatności przy odbiorze.
 11. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy towar został uszkodzony mechanicznie po jego wydaniu Klientowi z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności w tym nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, montażu lub transportu.
 12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Producenta, usterki zostaną usunięte bezpłatnie lub towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy; lub, jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Sklep zwróci wówczas Klientowi równowartość ceny produktu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez Producenta jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez Producenta i Sklep.

VII. Polityka prywatności i danych osobowych oraz ich ochrony.

 1. Warunkiem składania zapytań zmierzających do składania zamówień i ich realizacji w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiednich pola/pól (checkbox) stanowiącego(ych) wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji procesów zmierzających do prawidłowej realizacji zamówień i powiązanych procesów, bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela Sklepu zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest As One Solutions Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 1182224584, KRS 0000903234, Regon 389111459.
 5. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw osób których dane dotyczą, w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i badania rynku należy skierować stosowne zapytanie lub wniosek na adres e-mail: AdminDrzwi@DrzwiPozarowe.pl lub na adres Administratora, wskazany powyżej.
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 7. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez podmioty umożliwiające własny odbiór towaru przez Klienta/dostawę towaru do Klienta w podanym zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adresy, telefony, e-mail.
 8. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 10. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 11. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych z działalnością Sklepu.
 12. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem https://drzwipozarowe.pl/regulamin